دبیرستان فتح شاهد (دوره اول)  

 ساعات و اوقات شرعی